Skip links

ANUNŢ SELECȚIE PARTENERI PRIVAȚI în cadrul Programului RO-CULTURA

APELUL Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

În conformitate cu cerințele privind procedura transparentă și nediscriminatorie prevăzute de OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

Complexul Naţional Muzeal ASTRA, în calitate de promotor de proiect anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării proiectului cu titlul “Restaurarea si revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor – Centru de activitati si resurse regionale (C.A.R.R.)”, care va fi depus pentru obţinerea de sprijin financiar nerambursabil în cadrul programului RO-CULTURA – Apelul Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice.

Granturile SEE 2014 – 2021

ASTRA – Rezultat selecţie partener

Granturile SEE 2014 – 2021

ASTRA – Raport selecţie partener

Informaţii privind programul şi apelul de proiecte (conform Ghidului de finanţare)

Programul RO-CULTURA este parte integrantă a Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021 şi este implementat în România de Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural și Consiliul Artelor din Norvegia, în calitate de Parteneri de Program din Statele Donatoare. Programul se concentrează pe rolul pe care cultura și patrimoniul cultural îl joacă în dezvoltarea locală și regională, cu accent pe ocuparea forței de muncă, antreprenoriat cultural și dezvoltarea publicului.

Obiectivele Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 sunt reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi întărirea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare și România, iar obiectivul Programului RO-CULTURA constă în consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Acest apel de proiecte urmărește să contribuie la restaurarea patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanță participativă în domeniul patrimoniului cultural și a unei abordări integrate a acestui patrimoniu. Se va pune accent nu numai pe restaurarea clădirilor culturale, ci și pe valorificarea acestora cu scopul ocupării forței de muncă, implicării indivizilor în acțiuni care promovează diversitatea culturală, dar și pentru a atrage noi forme de turism cultural.

Informaţii privind proiectul “Restaurarea si revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor – Centru de activitati si resurse regionale (C.A.R.R.)”

1. Obiectivele proiectului:

Proiectul vizează restaurarea monumentului istoric Casa Artelor şi revitalizarea acestuia printr-un program de formare a meşteşugarilor şi un program educaţional.

1.2. Durata estimată de realizare a proiectului:

Maxim 42 de luni (data estimată de începere a proiectului: iulie – august 2020).

1.3. Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului: 2.500.000 euro

1.4. Activităţile planificate în cadrul proiectului:

I. Restaurarea monumentului istoric Casa Artelor

Scopul acestei activităţi este reorganizarea funcțiunilor construcției, atât pentru a optimiza utilizarea spațiului interior, cât și pentru a insera noi funcțiuni de tip cultural și educațional care vor genera deschiderea către public a unor spații bine definite din interiorul clădirii. Clădirea va avea destinația de a fi un centru educațional în zona centrală a Sibiului, pentru punerea în valoare a meșterilor, meșteșugurilor și a rezultatelor acestora atât pentru specialiști (restauratori, meșteri, muzeografi, studenți etc.) cât și pentru publicul larg.

II. Revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor

II.1. Program de formare a meşteşugarilor

Programul de formare răspunde unei probleme majore legată de accesul meşteşugarilor pe piaţa muncii şi vrea să creeze noi locuri de muncă în domeniul restaurării (nu atât în timpul implementării proiectului, cât mai ales după). În acest moment, există o lipsă serioasă de personal calificat în restaurarea clădirilor tradiţionale, cu potenţiale implicaţii asupra reparaţiilor făcute asupra patrimoniului cultural. De asemenea, programul vizează şi meşteşugurile artistice, dorindu-se formarea meşteşugarilor şi sprijinirea lor în crearea unor planuri de afaceri şi adaptarea produselor lor la cerinţele pieţei.

II.2. Program educaţional

Prin programul educaţional planificat, se doreşte organizarea de activităţi atât în clădire, cât şi în afara ei, în şcoli şi comunităţi ale judeţului Sibiu, permiţându-le copiilor şi tinerilor proveniţi din familii cu venituri reduse să participe la acestea şi să descopere bogăţia culturală a regiunii noastre, cu diversitatea de expresie care îi dau unicitate. Va fi dezvoltat un kit educaţional, precum şi o metodologie prin care tinerii să fie impulsionaţi să ia parte la evenimente.

Vor fi organizate şi evenimente la care vor lua parte meşteşugari tradiţionali, muzeografi, restauratori, conservatori, designeri şi tineri din industria creativă, atât din România, cât şi din Norvegia, pentru a crea oportunităţi de întâlnire şi de schimb de idei, cunoştinţe şi abilităţi. Acestea au rolul de a le da o nouă utilitate vechilor meşteşuguri, de a crea produse şi idei de afaceri noi, potrivite pentru piaţa contemporană.

II.3. Organizare expoziţie

Expoziţia va fi organizată în mansarda clădirii şi va fi axată pe meşteşugurile transilvănene, urmărind rădăcinile şi istoria gesturilor care caracterizează fiecare meşteşug. Expoziţia va pune în valoare şi obiectele muzeale digitizate.

1.5. Activităţile în care va fi implicat partenerul selectat în urma prezentei Proceduri de selecţie:

Partenerul selectat va fi implicat în redactarea cererii de finanțare iar în perioada de implementare a proiectului va fi implicat în activități de instuire formală și non-formală, activități educaționale (dezvoltare concept și metodologie).

Criterii de eligibilitate a partenerului de proiect (conform Ghidului de finanţare)

Partenerul de proiect eligibil este entitatea care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

 1. are calitatea de persoană juridică înregistrată în România sau în unul dintre statele donatoare, respectiv are personalitate juridică;
 2. se încadrează în una dintre următoarele categorii:

 

 • organizație neguvernamentală, care:
 1. este ONG în sensul definiției de la secțiunea 5 a Ghidului de finanţare și
 2. este constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare și
 3. a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte) și
 4. activitatea sa, conform documentelor statutare, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 și
 5. poate desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare;

 

 • societate comercială, care:
 1. este constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile (republicată), cu modificările şi completările ulterioare și
 2. se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE) și
 3. a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte) și
 4. activitatea sa, conform documentelor statutare/ constitutive, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 și
 5. domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect și relevant/-e din perspectiva activităților derulate de partener în cadrul proiectului este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC);

 

 • societate cooperativă, care:
 1. este constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (republicată), cu modificările şi completările ulterioare și
 2. se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE) și
 3. a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte) și
 4. activitatea sa, conform documentelor statutare/constitutive, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 și
 5. domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect și relevant/-e din perspectiva activităților derulate de partener în cadrul proiectului este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC).

Documente justificative solicitate

– Scrisoare de intenție (Anexa 1);

– Fişa partenerului (Anexa 2); 

– Documentele statutare, constitutive de înființare (de exemplu, act normativ sau act administrativ de înființare și funcționare, act constitutiv, statut etc.) însoțite de toate modificările ulterioare, unde este cazul, în copie; 

– Documentul care atestă înregistrarea fiscală, în copie;

– CVurile în format EUROPASS ale persoanelor propuse pentru implicarea în proiect.  

Notă: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe şi formatul anexelor propuse va fi respinsă.

Pentru organizaţia care va fi selectată ca partener, se impune ca înainte de încheierea acordului de parteneriat aceasta să prezinte extrasul din Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor sau certificatul constatator al ONRC, după caz, nu mai vechi de 30 de zile.

Evaluarea participanţilor

Candidaturile declarate admise după etapa de verificare a documentelor solicitate vor trece în etapa de evaluare. Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se va face conform grilei de evaluare – Anexa 3 (Grila de evaluare şi selecţie a participanţilor). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Va fi declarant admis candidatul care obţine punctajul cel mai mare, dar nu mai mic de 70 de puncte.

Depunerea documentelor

Organizaţiile interesate să participe la prezenta selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate informaţiile solicitate cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener în cadrul proiectului Restaurarea si revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor – Centru de activitati si resurse regionale (C.A.R.R.)”, la secretariatul Muzeului ASTRA din Piaţa Mică, nr. 11, Sibiu până la data de 19 septembrie, ora 15:00. Persoană de contact: Simona Voica, e-mail: simona.voica@muzeulastra.com, 0269/ 202 400.

Eventualele solicitări de clarificări pot fi transmise din partea aplicanţilor până la data de 16 septembrie, inclusiv la adresa de e-mail menţionată mai sus. Transmiterea răspunsurilor la solicitarea de clarificări se va efectua în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la momentul primirii solicitării.

Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul Muzeului ASTRA (www.muzeulastra.ro), printr-un comunicat care va conţine informaţiile privind punctajul obţinut de fiecare candidat în parte, iar partenerul selectat va fi contactat direct.

Faptul că o entitate/organizaţie a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri nu creează nicio obligaţie pentru promotorul de proiect – Muzeului ASTRA în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu este selectată pentru finanţare. Toate activităţile derulate în timpul elaborării Dosarului cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară sau orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi. Muzeului ASTRA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii şi documente suport suplimentare partenerului selectat înainte de încheierea Acordului de Parteneriat.

Soluţionarea contestaţiilor

Candidaţii participanţi la prezenta selecţie de parteneri care nu au fost selectaţi de promotorul de proiect ca parteneri pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune contestaţii în termen de maxim 2 zile lucratoare de la data publicării rezultatelor pe site-ul Muzeului ASTRA. Acestea vor fi soluţionate de Comisia de contestaţii în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

Calendarul procedurii de selecție

 • Publicarea anunțului privind intenția de selecție a partenerului de drept privat: 11.09.2019
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 11.09.2019 – 19.09.2019, ora 15:00
 • Solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerului: 11.09.2019 – 16.09.2019, ora 15:00
 • Transmitere răspuns solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerului: maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
 • Evaluarea dosarelor de candidatură de către comisia de selecție: 20.09.2019
 • Publicarea rezultatului selecției partenerului: 20.09.2019
 • Contestații: 23.09.2019
 • Publicare rezultate finale: 24.09.2019

Anexe

Anexa 1

Anexa 1 – Scrisoare intenţie

Anexa 2

Anexa 2 – Fişa partenerului

Anexa 3

Anexa 3 – Grila de evaluare

Notă 1: Muzeul ASTRA își rezervă dreptul de a cere informații și/sau documente suplimentare candidaților.

Notă 2: Pentru informaţii suplimentare privind programul, poate fi consultat Ghidul de finanţare al apelului Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, disponibil pe site-ul RO-CULTURA.

HOMEPAGE

Click aici ca să mergi pe Homepage

EVENIMENTE

Click aici să vezi evenimentele

DIRECȚII

CLICK AICI să vezi LOCAȚIa pe Hartă

ABONAMENT

CLICK AICI SĂ VEZI LISTA DE TARIFE