MĂSURI ECONOMICE ȘI FISCALE  

Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 29/2020 – publicată în Monitorul Oficial al României nr. 230/ 21.03.2020:

 1. Modifica O.U.G. nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST Romania (în ceea ce privește acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru credite pentru realizarea de investiții și/sau credite/ linii de credit pentru capital de lucru).
 2. Prorogă termenul de 31.03.2020 până la data de 30.06.2020, cu privire la plata impozitului pe clădiri/ pe teren/ pe mijlocul de transport.
 3. Modifică O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale – în ceea ce privește restructurarea obligațiilor bugetare.
 4. Prevede: Obligațiile fiscale scadente și neachitate în perioada cuprinsă între 21.03.2020 și data împlinirii termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, nu sunt considerate obligații fiscale restante (nu se calculează penalități de întârziere sau dobânzi pe perioada menționată).
 5. Prevede: Se suspendă sau nu încep măsuri de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare (cu excepția celor stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală).
 6. Prevede: Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități (electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice, internet) și de amânare la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.
 7. Prevede: În contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la punctul anterior, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii menționate la punctul anterior, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.
 8. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real (prevazuta de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și de O.G. nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile) se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații
 9. A fost modificată de O.U.G. nr. 42/ 2020, publicată în M.O. nr. 283/ 04.04.2020, prin care:
  • S-a modificat și s-a completat O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA,
  • În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 110/2017, s-a aprobat Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (ajutor de stat sub forma de garanţii pentru împrumuturi, ajutor de stat sub forma de grant).

O.U.G. nr. 33/ 2020 –  publicată în Monitorul Oficial al României nr. 260/ 21.03.2020

 1. Prevede acordarea de bonificații pentru plătitori de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trim.I 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv.

Ordinul M.E.E.M.A. nr. 791/ 2020 – publicat în Monitorul Oficial al României nr. 248/ 25.03.2020 , modificat prin Ordinul M.E.E.M.A. nr. 822/ 2020 (M.O. nr. 275/ 02.04.2020):

 1. Prevede procedura de obținere a certificatelor de situații de urgență (CSU) de către operatorii economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2: prin utilizarea platformei http://prevenire.gov.ro/
 2. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe perioada existenței stării de urgență în România.

Ordinul M.E.E.M.A. nr. 803/ 2020 – publicat în Monitorul Oficial al României nr. 256/ 27.03.2020

 1. Stabilește măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naționale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri: termenele de decădere instituite contractual nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă, pe toată durata stării de urgență.
 2. Pe durata stării de urgență, administratorul programului nu întreprinde niciun demers pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat.

Hotărâre de Guvern nr. 268/ 2020 – publicată în M.O. nr.  286/ 06.04.2020

Modifică Hotărârea Guvernului nr. 807/ 2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie (pt întreprinderi înregistrate ca S.C. care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de art. 17 din HG 807/2014, cu modificările și completările ulterioare; până la 31 decembrie 2020 nu se mai efectuează verificarea la faţa locului prevăzută de art. 12 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi art. 13 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014)

Share on Facebook