Programele de voluntariat

C.N.M. ASTRA recunoaşte valoarea socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii şi responsabilităţii sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale şi lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste activităţi.

Principiile care guvernează conduita profesională a voluntarilor în cadrul C.N.M. ASTRA sunt următoarele:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia voluntarul are îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia voluntarul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în îndeplinirea sarcinilor;
c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor ;
d) profesionalismul, principiu conform căruia voluntarul are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de voluntariat cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
e) imparţialitatea si nediscriminarea, principiu conform căruia voluntarul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în îndeplinirea sarcinilor;
f) integritatea morală, principiu conform căruia voluntarilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, în considerarea statutului de voluntar pe care îl deţin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta;
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia voluntarii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
h) cinstea si corectitudinea, principiu conform căruia în îndeplinirea atribuţiilor de vountariat, voluntarii trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de voluntariat;

SCOPUL, FUNCȚIILELE PRINCIPALE, OBIECTUL DE ACTIVITATE
(1) C.N.M. ASTRA oferă instruire iniţială cu privire la:
a) structura, misiunea şi activităţile din cadrul C.N.M. ASTRA;
b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului;
c) regulamentul intern care reglementează implicarea voluntarului.
Art. 6
(1) C.N.M. ASTRA este o instituţie publică de cultură, aflată în serviciul public al societăţii şi deschisă publicului, care are ca obiective principale cercetarea, colecţionarea de bunuri culturale, evidenţa, conservarea, restaurarea acestora, precum şi valorificarea patrimoniului cultural administrat, prin expoziţii, publicaţii şi orice alte forme de comunicare, în scopul cunoaşterii, educării, recreerii etc.
(2) C.N.M ASTRA este organizat astfel încât să armonizeze activităţile unei instituţii muzeale cu profil etnologic, de reprezentare etnoculturală variată (de etnografie românească, săsească şi universală) având colecţii de civilizaţie şi artă tradiţională, cu acelea ale unui centru de cercetare ştiinţifică în domeniu.
(3) Funcţiile principale ale C.N.M.ASTRA, organizat potrivit prevederilor Legii nr.311/2003, a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată sunt:
a) constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;
b) cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;
c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii.

Share on Facebook